Terma & Syarat

Selamat datang ke https://san-airmalaysia.com/ setelah dikenali sebagai “laman web kami”. Semua perkhidmatan kami tertakluk kepada pemberitahuan, terma dan syarat yang dinyatakan dalam perjanjian ini. Ketika menggunakan perkhidmatan dan / atau produk SAN-AIR, pelanggan akan tunduk pada peraturan, panduan, kebijakan, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk perkhidmatan tersebut, dan segera dinyatakan. SAN-AIR berhak mengubah laman web ini dan terma dan syarat ini pada bila-bila masa.

Mengakses, melayari, atau menggunakan laman web ini menunjukkan bahawa anda bersetuju dengan semua terma dan syarat dalam perjanjian ini. Sila baca terma dan syarat dengan teliti sebelum meneruskan.


Pengguna Akaun
Atas sebab keselamatan dan keselamatan, setiap pelanggan hanya dibenarkan membuat satu akaun berdaftar secara lalai. Bagi pelanggan yang cuba membuat beberapa akaun, SAN-AIR berhak menangguhkan akaun tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

 

Hak Cipta
Semua teks, grafik, gambar atau gambar lain, ikon butang, klip audio, logo, slogan, nama dagang atau perisian kata dan kandungan lain di laman web SAN-AIR (secara kolektif, “Kandungan”), milik eksklusif SAN-AIR atau pembekal kandungannya yang sesuai. Anda tidak boleh menggunakan, memperbanyak, menyalin, mengubah, menghantar, memaparkan, menerbitkan, menjual, melesenkan, melakukan secara terbuka, mengedarkan atau mengeksploitasi secara komersial mana-mana Kandungan atau melupuskan mana-mana Kandungan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh SAN-AIR, tanpa kebenaran bertulis SAN-AIR terlebih dahulu. Penggunaan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data serupa di SAN-AIR serta penggunaan tanda dagangan atau tanda perkhidmatan SAN-AIR dalam meta-tag dilarang sama sekali. Anda boleh melihat dan menggunakan Kandungan hanya untuk maklumat peribadi anda dan untuk membeli-belah dan membuat pesanan di laman web ini dan tanpa tujuan lain. Pengumpulan, susunan, dan pemasangan semua konten di laman web ini (“Penyusunan”) adalah milik eksklusif SAN-AIR. Anda tidak boleh menggunakan Kandungan atau Kompilasi SAN-AIR dengan cara yang meremehkan atau mendiskreditkan SAN-AIR atau dengan cara apa pun yang mungkin menyebabkan kekeliruan atau pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berlaku. Semua perisian yang digunakan di Laman ini (“Perisian”) adalah hak milik SAN-AIR dan / atau pembekal Perisiannya. Kandungan, Kompilasi dan Perisian dilindungi di bawah undang-undang hak cipta negara, nasional dan antarabangsa. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas dilindungi oleh SAN-AIR. Pelanggar akan didakwa sejauh undang-undang.

 

Dasar Pelanggaran Harta Intelek
Adalah kebijakan SAN-AIR untuk mengambil tindakan yang sewajarnya jika perlu untuk menegakkan dan mengenali semua undang-undang Negeri, Persekutuan dan Antarabangsa yang berkaitan dengan bahan yang didakwa melanggar sebarang tanda dagang, hak cipta, paten dan semua atau undang-undang harta intelek lain.

 

Penamatan dan Kesannya
Kecuali dinyatakan lain dalam syarat penjualan standard yang mengatur setiap produk di laman web ini, laman web ini, produk yang ditawarkan untuk penjualannya, dan transaksi yang dilakukan melaluinya disediakan oleh SAN-AIR secara “sebagaimana adanya”. SAN-AIR tidak membuat persembahan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai pengoperasian laman web ini atau maklumat, kandungan, bahan, atau produk yang disertakan di laman web ini kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, SAN-AIR menolak semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, judul, kenikmatan tenang, ketepatan data, dan integrasi sistem. Laman web ini mungkin merangkumi ketidaktepatan, kesalahan atau kesalahan tipografi. SAN-AIR tidak menjamin bahawa kandungannya tidak terganggu atau bebas ralat.

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, SAN-AIR tidak akan bertanggungjawab atas segala kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan tidak langsung, hukuman, teladan, khas, atau akibat. Sejauh maksimum yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, liabiliti SAN-AIR kepada anda atas sebarang kerosakan (tanpa mengira asas tindakan) tidak akan melebihi jumlah keseluruhan kos yang sebenarnya anda bayar kepada SAN-AIR selama bulan sebelum tindakan yang didakwa menimbulkan tanggungjawab SAN-AIR.

 

Penafian dan Had Liabiliti
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam syarat penjualan standard yang mengatur hal yang sama untuk setiap produk di laman web ini, laman web ini, produk yang ditawarkan untuk penjualannya dan transaksi yang dilakukan melaluinya disediakan oleh SAN-AIR secara “sebagaimana adanya” . SAN-AIR tidak membuat persembahan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat atau tersirat, mengenai pengoperasian laman web ini atau maklumat, kandungan, bahan, atau produk yang disertakan di laman web ini kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, SAN-AIR menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, tajuk, kenikmatan tenang, ketepatan data, dan integrasi sistem. Laman web ini mungkin merangkumi ketidaktepatan, kesalahan atau kesalahan tipografi. SAN-AIR tidak menjamin bahawa kandungannya tidak terganggu atau bebas ralat. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, SAN-AIR tidak akan bertanggungjawab atas segala kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan tidak langsung, hukuman, teladan, khas, atau akibat. Sejauh maksimum yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, liabiliti SAN-AIR kepada anda atas sebarang kerosakan (tanpa mengira asas tindakan) tidak akan melebihi jumlah keseluruhan kos yang sebenarnya anda bayar kepada SAN-AIR pada bulan tersebut dengan segera mendahului perbuatan yang didakwa menimbulkan tanggungjawab SAN-AIR.

 

Perundangan
Syarat-syarat ini ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia dan Para Pihak setuju untuk tunduk pada bidang kuasa eksklusif pengadilan di Malaysia.

 

Pautan
Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain di internet yang dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda mengakui bahawa SAN-AIR tidak bertanggungjawab untuk operasi atau kandungan yang terdapat di atau melalui laman web tersebut.

 

Penawaran
Anda bersetuju bahawa penyelesaian undang-undang SAN-AIR untuk sebarang pelanggaran perjanjian yang sebenarnya atau diancam akan tidak mencukupi dan bahawa SAN-AIR berhak mendapat prestasi tertentu atau pelepasan injunksi, atau kedua-duanya, sebagai tambahan kepada kerosakan yang mungkin berlaku oleh SAN-AIR secara sah berhak untuk memulihkan, bersama dengan perbelanjaan yang munasabah dari segala bentuk penyelesaian sengketa, termasuk, tanpa batasan, yuran peguam.

Tiada hak atau pemulihan SAN-AIR tidak termasuk yang lain, sama ada mengikut undang-undang atau ekuiti, termasuk, tanpa batasan, ganti rugi, pelepasan injunksi, yuran dan perbelanjaan peguam.

Tidak ada contoh pengecualian oleh SAN-AIR mengenai hak atau penyelesaiannya di bawah terma dan syarat ini yang menyiratkan kewajipan untuk memberikan pengecualian serupa, masa depan atau yang lain.